• ബാർട്ടൺഹിൽ എൻജിനീയറിങ് കോളേജിലെ എം.ടെക്‌.കോഴ്സ് ദളിത് വിരുദ്ധമെന്ന് പരാതി നൽകി

ബാർട്ടൺഹിൽ എൻജിനീയറിങ് കോളേജിലെ എം.ടെക്‌.കോഴ്സ് ദളിത് വിരുദ്ധമെന്ന് പരാതി നൽകി

കാക്കനാട് .ബാർട്ടൺഹിൽ എൻജിനീയറിങ് കോളേജിലെ എം.ടെക്‌.കോഴ്സ് ദളിത് വിരുദ്ധമെന്ന് പരാതി നൽകി ബട്ടൺ ഹിൽ ഗവെർന്മെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ എം.ടെക്‌ ട്രാന്സലേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സിൽ പ്രായപരിധി 44 വയസ്സായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടാതെ എസ് എസ്‌സി .വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവർക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നത് ഇല്ലാതാകുമെന്നാണ് .പരാതിക്കാരൻ പറയുന്നത് .കൂടാതെ ആഴ്ചയിൽ എട്ടു മണിക്കൂർ ഡിപ്പാർട് മെന്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയി ജോലിചെയ്യണമെന്നും മനുഷ്യാവകാശലംഘനമാണ് ഉയർന്ന...

Read More..

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

വിനോദ വാര്‍ത്തകള്‍

See All News

ബിസിനസ് വാര്‍ത്തകള്‍

See Tours & Travels News

ടൂർസ് & ട്രാവൽസ്

See Tours & Travels News

വീഡിയോസ്

Test

See All Videos