• ഇരുന്നകൊമ്പ് മുറിക്കുന്നവർ
  • ഇരുന്നകൊമ്പ് മുറിക്കുന്നവർ

ഇരുന്നകൊമ്പ് മുറിക്കുന്നവർ

ഇരുന്നകൊമ്പ് മുറിക്കുന്നവർ കേരളത്തിലെ സ്ർക്കാർ,പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്ന് വി രമിച്ചവരുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് വളർത്തിവലുതാക്കിയ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ മല്‍സരിക്കുന്നവർ പെന്‍ഷന്‍പറ്റിയിട്ടും ഇത്രയും കാലം ജോലിചെയ്ത സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ എതിരാളികളായി ജോലിചെയ്യുന്നവരെ ക്കുറിച്ചുള്ളപരമ്പര ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ വായിക്കുക

Read More..

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍