• വൈദ്യുതിവെളിച്ചംസ്വപ്നം കാണുന്നകുടുമ്പം

വൈദ്യുതിവെളിച്ചംസ്വപ്നം കാണുന്നകുടുമ്പം

സമ്പൂർണ്ണവൈദ്യുതി പ്രഖ്യാപനത്തിലും വൈദ്യുതിവെളിച്ചംസ്വപ്നം കാണുന്നകുടുമ്പം മാറമ്പിള്ളി. പട്ടികജാതി പുലയസമുദായക്കാരനും ബി.പി.എല്‍.കുടുമ്ബാംഗവുമായ ചുള്ളിക്കാട്ടില്‍ ശിവനും കുടുമ്പവും മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിന്‍റ അരണ്ടവെളിച്ചത്തില്‍ കഴിയാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി ബില്ലടക്കാതെ വന്നപ്പോള്‍ കറണ്ട് കണക്ഷന്‍ ബന്ധപ്പെട്ടവർ അഴിച്ചുമാറ്റിയതാണ് ദുരിതത്തിനുതുടക്കമാകുന്നത്,സമ്പൂർണ്ണവൈദ്യുതീകരണത്തില്‍ പ്പെടുത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ച് കണക്ഷന്‍ കൊടുക്കാന്‍ വന്നപ്പോള്‍ അയല്‍ വ...

Read More..

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

ബിസിനസ് വാര്‍ത്തകള്‍

See Tours & Travels News

ടൂർസ് & ട്രാവൽസ്

See Tours & Travels News

വീഡിയോസ്

Meghampoothuthudangi

Gst

KALABHAVAN MANI NADAN PATTUKAL

See All Videos